Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

syrena
4328 785a 500
Reposted fromWicher Wicher viaPicki91 Picki91
syrena
9419 55e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
9475 b395 500
Reposted fromsexysushi sexysushi viaPicki91 Picki91
syrena
8596 6e1a
Reposted fromseaweed seaweed viaPicki91 Picki91
syrena
5551 7f2c 500
Reposted fromseaweed seaweed viaPicki91 Picki91
syrena
0546 c224 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
syrena
0545 4bd5 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
syrena
0544 476a
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
syrena
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAnneBonny AnneBonny

June 06 2018

syrena
9695 39be 500
syrena
       
Reposted from4777727772 4777727772 viaiansha iansha
syrena
1102 77a5
Reposted fromBananaRama BananaRama viaAnneBonny AnneBonny
syrena
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAnneBonny AnneBonny
syrena
7146 4a16
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAnneBonny AnneBonny
syrena
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAnneBonny AnneBonny
syrena
7059 f5c3
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowaay nowaay
syrena
8764 1aa2 500
Reposted frompiehus piehus vianowaay nowaay
syrena
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vianowaay nowaay
syrena
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie vianowaay nowaay
syrena
9302 0086 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianowaay nowaay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl