Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

syrena
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viapersona-non-grata persona-non-grata
syrena
syrena
syrena
3981 b7a4 500
syrena
syrena
syrena
3039 6342 500
Reposted frombluuu bluuu viapersona-non-grata persona-non-grata
syrena
syrena
syrena
7954 6178
syrena
syrena
syrena
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viaiansha iansha
syrena
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
syrena
syrena
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
syrena
4369 b476
Reposted fromrisky risky viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl