Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

syrena
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
syrena
6769 d061
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
syrena
2112 a4f2 500
Reposted fromLunarr Lunarr viapersona-non-grata persona-non-grata
9746 369c 500
Reposted fromlsx lsx viapersona-non-grata persona-non-grata
syrena
syrena
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
syrena
3853 2695 500
syrena
9540 6495 500
syrena
3631 d5ae 500
syrena
1497 e00b 500
syrena
8992 b79e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
syrena
3692 2200
Reposted fromsavatage savatage viaszydera szydera
syrena
7508 9a61 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaszydera szydera
syrena
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
syrena
syrena
8426 3cf2 500
Reposted fromyannim yannim viamefir mefir
syrena
6544 6561 500
Reposted fromirremeabilis irremeabilis viamefir mefir
syrena
7657 437c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
syrena
6932 5b05 500
Reposted frommalyskurwiel malyskurwiel viaszydera szydera
syrena
6381 0ba7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl