Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

syrena
1230 0413
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianezavisan nezavisan
syrena
5807 1284
Reposted fromnezavisan nezavisan
syrena
5814 6a0d 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
syrena
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaPicki91 Picki91
syrena
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPicki91 Picki91
syrena
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - "Serce w Paryżu"
syrena
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
syrena
kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
syrena
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
syrena
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viaszydera szydera
syrena
syrena
syrena
syrena
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viaohhmarigold ohhmarigold
syrena
5043 c675
syrena
syrena
syrena
6919 53a3 500
syrena
syrena
2175 815b 500
Reposted fromnutt nutt viainvisible-twelve invisible-twelve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl